Program “Voices For Life” no age limit!

Chương Trình “Tiếng Hát Để Đời”
Saturday, FEB/11/2017 at 8153 N. 11th PL, Phoenix, AZ 85020 at :7:00 PM
Chúng tôi cần người hay hát không giới hạn tuổi ở khắp mọi nơi xin liên lac qua Web : http://thanhtuananh.com/contact-us/


Program “Voices For Life” no age limit!

On behalf of the Vietnamese Association Music  Lover  and Thanh Tuan Anh,
We sincerely appreciate The Sponsor Program “Voices For Life”

We need people to sing everywhere contact via Web http://thanhtuananh.com/contact-us/
Watch “Tiếng Hát Để Đời” Last show video clips
Web : http://ThanhTuanAnh.com

Invite you to participate

Program  “Voices For Life”

FEB / 11/2017 Live Show with Multi cameras recording …

Registration & Participation songs contact 4 week before the show .

Send Link Url Youtube your karaoke songs or song title to the Organizing Committee Tran Thien Tam  Call
Call (623) 258-9831  FB inbox
https://www.facebook.com/tamtran999

 

The Organizing Committee is about programs – Tran Thien Tam

https://www.facebook.com/tamtran999
*NOTE:
If you not live in Phoenix, AZ you can also Join Us Please read info How to Join us
http://www.vuanails.com/greenscreen/

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kính mời quý bạn gần xa tham gia
Chương Trình “Tiếng Hát Để Đời”
8153 N 11th PL Phoenix, AZ 85020 (Office (213) 293-5272)   
FEB/11/2017 Live Show with Multi cameras recording…
Đăng ký Chương Trình “Tiếng Hát Để Đời”
Xin liên lac trước 4 tuần cho Show mỗi tháng
Gởi Youtube Url Link hay tên bài hát cho
Ban tổ chức anh Trần Thiện Tâm  (623) 258-9831 FB inbox https://www.facebook.com/tamtran999

Ban tổ chức sắp chương trình – Trần Thiện Tâm

https://www.facebook.com/tamtran999

PLEASE SHARE FAR & WIDE

Thay mặt cho Hội Người Việt Yêu Âm Nhạc Chúng tôi thành thật biết ơn Các nhà Bảo trợ  cho Chương Trình “Tiếng Hát Để Đời”

Vũ Nguyễn – Euro Nails (304) 260-9292

Peter Mai – Spa Nail (386) 218-4946

Và Cộng đồng Người Việt Arizona.
Các nhà hảo tâm muốn bảo trợ xin liên lạc ban tổ chức.

IF would LOVE you to be a Sponsor!

Chương Trình “Voices For Life” is an free event to our participants. This could not be done without the support of our generous sponsors. Sponsorship opportunities start at $300. If you would like to contribute more towards this unique event, we are very happy to accept!

If you are interested in being on of our loved and adored sponsors, please contact us!

Anh Trần Thiện Tâm (623) 224-8264  – https://www.facebook.com/tamtran999

Watch “Tiếng Hát Để Đời” Last show video clips
Web : http://ThanhTuanAnh.com

If you not living in Arizona You can also Join Us by  Recording your video on the screen screen  Please Watch on the WEB how to ...

http://www.vuanails.com/greenscreen/
*CHÚ THÍCH:
Nếu bạn không sống ở Phoenix, AZ, bạn cũng có thể tham gia
Vui lòng đọc thông tin Làm thế nào Green Screen để tham gia chúng tôi
http://www.vuanails.com/greenscreen/

Kính Mời Tham Gia
8153 N 11th PL Phoenix, AZ 85020
Office TEXT/CALL  (213) 293-5272
Hội trưởng & Ban tổ chức  
Simone Hoàng Kim  & Trần Thiện Tâm
Cordially invites Participation
Email us : t@usamazing.com
Web : http://ThanhTuanAnh.com
Thanh Tuan Anh